c-处理printf()参数

Q:请问以下代码的输出是什么?

#include<stdio.h>
int  main( void )
{
    int  a = 10, b = 20, c = 30; 
    printf ("\n %d..%d..%d \n", a+b+c, (b = b*2), (c = c*2));
    return  0;  
}

A:程序的输出如下:
110..40..60
这是因为参数都是从右向左处理的,然后打印出来却是从左向右。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

公众号

编程面试题