C#-利用自定义控件创建箭头控件

2022-05-18 108 0

1.向解决方案中添加windows窗体,目的用来显示我们创建的自定义控件。这里我创建一个ArrowView的窗口类。

2.鼠标右键->添加->新建项->自定义控件,这里我们命名为Arrow.cs,接下来编写箭头的代码,我们可以给几个属性,比如箭头的颜色,箭头边框的颜色,边框的跨度等等,你可以增加你需要控制的属性。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Demo.CustomControl
{
  /// <summary>
  /// 按照步骤 1a 或 1b 操作,然后执行步骤 2 以在 XAML 文件中使用此自定义控件。
  ///
  /// 步骤 1a) 在当前项目中存在的 XAML 文件中使用该自定义控件。
  /// 将此 XmlNamespace 特性添加到要使用该特性的标记文件的根
  /// 元素中:
  ///
  ///   xmlns:MyNamespace="clr-namespace:Demo.CustomControl"
  ///
  ///
  /// 步骤 1b) 在其他项目中存在的 XAML 文件中使用该自定义控件。
  /// 将此 XmlNamespace 特性添加到要使用该特性的标记文件的根
  /// 元素中:
  ///
  ///   xmlns:MyNamespace="clr-namespace:Demo.CustomControl;assembly=Demo.CustomControl"
  ///
  /// 您还需要添加一个从 XAML 文件所在的项目到此项目的项目引用,
  /// 并重新生成以避免编译错误:
  ///
  ///   在解决方案资源管理器中右击目标项目,然后依次单击
  ///   “添加引用”->“项目”->[浏览查找并选择此项目]
  ///
  ///
  /// 步骤 2)
  /// 继续操作并在 XAML 文件中使用控件。
  ///
  ///   <MyNamespace:Arrow/>
  ///
  /// </summary>
  public class Arrow : Control
  {
    static Arrow()
    {
      DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(Arrow), new FrameworkPropertyMetadata(typeof(Arrow)));
    }
    /// <summary>
    /// 箭头颜色
    /// </summary>
    private SolidColorBrush m_ArrowColor;
    public SolidColorBrush ArrowColor
    {
      get
      {
        return m_ArrowColor;
      }
      set
      {
        m_ArrowColor = value;
      }
    }
    /// <summary>
    /// 箭头边框颜色
    /// </summary>
    private SolidColorBrush m_ArrowBorderColor;
    public SolidColorBrush ArrowBorderColor
    {
      get
      {
        return m_ArrowBorderColor;
      }
      set
      {
        m_ArrowBorderColor = value;
      }
    }
    /// <summary>
    /// 箭头边框宽度
    /// </summary>
    public double m_ArrowBorder = 0;
    public double ArrowBorder
    {
      get
      {
        return m_ArrowBorder;
      }
      set
      {
        m_ArrowBorder = value;
      }
    }
    protected override void OnRender(DrawingContext drawingContext)
    {
      drawingContext.DrawGeometry(ArrowColor, new Pen(ArrowBorderColor, 1), ArrowDraw());
    }
    private StreamGeometry ArrowDraw()
    {
      StreamGeometry streamGeometry = new StreamGeometry();
      var point0 = new Point(this.ActualWidth/3,0);
      var point1 = new Point(this.ActualWidth / 3*2, 0);
      var point2 = new Point(this.ActualWidth / 3*2, this.ActualHeight/3*2);
      var point3 = new Point(this.ActualWidth, this.ActualHeight/3*2);
      var point4 = new Point(this.ActualWidth / 2, this.ActualHeight);
      var point5 = new Point(0, this.ActualHeight/3*2);
      var point6 = new Point(this.ActualWidth/3,this.ActualHeight/3*2);
      using (StreamGeometryContext streamGeometryContext = streamGeometry.Open())
      {
        streamGeometryContext.BeginFigure(point0,true,false);
        streamGeometryContext.LineTo(point1, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point2, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point3, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point4, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point5, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point6, true, true);
        streamGeometryContext.LineTo(point0, true, true);
      }
      return streamGeometry;
    }
  }
}

3.重新生成下项目,打开视图->工具箱,我们回到ArrowView的设计窗口,在工具箱中我们就能够找到我们刚才创建的自定义箭头控件Arrow,将其拖到我们需要显示的窗口,然后设置我们刚才定义的一些属性。

<CustomControl:Arrow ArrowColor="AliceBlue" ArrowBorder="1" ArrowBorderColor="Red" Height="100" Width="100"/>

4.至此,我们可以通过自定义控件创建出箭头控件了,可以通过此方法创建出更复杂的控件。

相关文章

C#-获取常用的路径
C#-DataGridColumn只能输入数字
C#-DataGridComboBoxColumn数据绑定
C#-Devexpress GridControl 标题内容居中
C#-Group By 的使用
【转】C#-Blazor组件间通信

发布评论